Supercomputer

References Books on Bioinformatics

GENOMENET NO DATABASE RIYOUHOU Third Edition

Editor: Minoru Kanehisa
Publisher: Kyoritsu Shuppan

DEKIRU BIOINFORMATICS

Author: Takatsugu Hirokawa, Shigeki Mitaku
Publisher: Nakayama Shoten

Developing Bioinformatics Computer Skills
Author: Cyntbia Gibas, Per Jambeck
Publisher: O' REILLY
Beginning Perl for Bioinformatics
Author: James Tisdall
Publisher: O' REILLY
Bioinformatics: Sequence and Genome Analysis
Author: David W. Mount
Publisher: Medical Sciences International
TOKYO DAIGAKU BIOINFORMATICS SHUCHU KOUGI
Supervising editor: Toshihisa Takagi
Publisher: Yodosha

Top of Page Top of Page

The University of Tokyo The Institute of Medical Science

Copyright©2005-2019 Human Genome Center